Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej Informacji o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce znajduje się w polityce plików cookies. Przejdź.

Dziękujemy,
że tworzysz
Dom

Infolinia +48 84 685 02 02 od pn. do pt. w godz: 07:00 - 17:00
 1. BRW
 2. Sieć sprzedaży

Sieć sprzedaży

Sklep Meblowy Ewa Rutkowska – Warka

ul. Warszawska 19
05-660 Warka
tel: 48 667 4383
email: waldemarrutkowski@wp.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 09:00 - 17:00
Soboty 08:00 - 13:00
Niedziele Nieczynne

Formularz kontaktowy

-
* Pola wymagane

Usługi oferowane w naszym salonie:

 

 • Transport - informacja w salonie.
 • Montaż mebli u Klienta - Informacja w salonie.

 

Dostępne formy płatności w salonie:

 • Gotówka
 • Przelew
 • Karta płatnicza
 • Raty

Regulamin zakupów

 

Salon Meblowy Ewa Rutkowska ul. Warszawska 19 05-660 Warka prowadzony jest przez SKLEP MEBLOWY Ewa Rutkowska. z siedzibą w Warka, przy ulicy ul. Warszawska 19, 05-660,  posiadającą REGON 140503215, NIP 797-10-03-140, zwany jest dalej Sprzedawcą.

 

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Kupujący składa wniosek o rezerwację za pośrednictwem Serwisu. Powyższa informacja przekazana jest następnie Sprzedawcy, który prowadzi dalsze postępowanie.

2. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Klienta zamówienia podczas rozmowy telefonicznej ze Sprzedawcą lub podczas wymiany z nim korespondencji mailowej.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14(czternastu) dni licząc od daty złożenia zamówienia w przypadku braku towaru objętego zamówieniem w magazynie, u dostawców Sprzedawcy lub z powodu innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w danym zamówieniu. W przypadku, gdy zapłata za towar została dokonana przez Klienta z góry, Sprzedawca zwróci należności w ciągu 14(czternastu) dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w związku z zaistnieniem wskazanych w niniejszym postanowieniu okoliczności przysługują również Klientowi.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w wypadku gdy Klient nie odebrał towaru w ciągu 14(czternastu) dni od poinformowania go o dostępności odbioru towaru w salonie meblowym lub 14(czternastu) dni od pierwszej nieudanej próby dostawy do Klienta. W przypadku, gdy zapłata za towar została dokonana przez Klienta z góry, Sprzedawca zwróci należności w ciągu 14(czternastu) dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócona należność zostanie pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Sprzedawca. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w związku z zaistnieniem wskazanych w niniejszym postanowieniu okoliczności przysługują również Klientowi.

5. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku braku zapłaty w określonym terminie jeśli ustalono płatność z góry.

6. W przypadku, gdy tylko część zamówienia będzie możliwa do zrealizowania Klient może:

 1. anulować całość zamówienia – w tym przypadku Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia
 2. anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie – Sprzedawca zrealizuje zamówienie w części, zaś w pozostałym zakresie zostanie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia
 3. zmienić zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie
 4. postanowić o wydłużeniu realizacji zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie

 

II. Ceny

1. Cena towaru wyrażona jest w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT. Cena nie obejmuje dodatkowych usług w szczególności kosztów montażu i przesyłki towaru.

2. Ceny zamieszczone na stronie Serwisu są cenami sugerowanymi i nie wiążą Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Klienta o cenach obowiązujących w salonie.

3. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia podczas rozmowy telefonicznej ze Sprzedawcą lub podczas wymiany z nim korespondencji mailowej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

III. Sposoby płatności

1. Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności:

a) z góry: przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy albo osobiście w Salonie

b) płatność gotówką w Salonie przy odbiorze osobistym

2. Sprzedawca może ustalić z Klientem, za zgodą Klienta inne, szczególne warunki i formy płatności, które są przewidziane na podstawie Opisu Salonu, dostępnego na stronie Sprzedawcy. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

3. Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę na piśmie pod rygorem nieważności.

 

IV. Dostawa

1. Sprzedawca ustali wraz z Klientem sposób wydania towaru Klientowi oraz ewentualne koszty dostawy.

2. Termin realizacji dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem.

3. W przypadku płatności gotówką w Salonie przy odbiorze osobistym Klient może zamówić dodatkową usługę transportu.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

V. Zwrot towaru

1. Stosownie do brzmienia przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000r.(Dz.U. Nr 22, poz. 271) Klient będący osobą fizyczną w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty wydania towaru bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier hazardowych.

2. Zwrot towaru możliwy jest gdy Klient złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (przykładowy wzór wymaganego oświadczenia dostępny na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów- http://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php) oraz dokona zwrotu odebranych produktów. Zwracany towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania, Do zwracanego Towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez klienta w związku z zakupem towaru Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia możliwości zwrotu Towaru.

3. Zwracany towar powinien być dostarczony przez Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży na adres salonu meblowego Sprzedawcy, w którym dokonano zakupu towaru. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia możliwości zwrotu Towaru.

4. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.

5. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nr konta bankowego lub na życzenie klienta przekazem pocztowym.

6. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.

 

VI. Reklamacje

1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji towaru w ciągu dwóch lat od daty doręczenia przedmiotu zamówienia, o ile w terminie dwumiesięcznym od stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Sprzedawcę.

2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres: ul. Warszawska 19 05-660 Warka lub drogą mailową na adres: waldemarrutkowski@wp.pl albo ustnie dzwoniąc pod numer telefonu: 486674383

3. Reklamacja zakupionego towaru odbywa się poprzez nawiązanie kontaktu z obsługą sklepu oraz podaniem przyczyn reklamacji, które powinny zawierać informacje identyfikujące zakup oraz opis stwierdzonych wad lub niezgodności towaru z umową. Następnie konsultant ustala sposób weryfikacji roszczeń reklamacyjnych.

4. W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. W przypadku gdy to będzie niemożliwe Sprzedawca dokona stosownego obniżenia ceny produktu lub zwróci Klientowi równowartość ceny towaru podlegającego reklamacji na rachunek bankowy wskazany przez reklamującego w ciągu 14(czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5. Towary sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz podanych w karcie punktach serwisowych. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższych postanowień.

2. Sprzedawca nie odpowiada za koszty związane z kierowanymi do niej przesyłkami za pobraniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji postanowień, wiążące są te obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

5. Niniejsze postanowienia obowiązują od 27.11.2012 roku.

 

 

 

 

Poprzednie wersje regulaminu:

Obowiązywał od: do:  
2014-12-25 00:00:00 2015-01-27 00:00:00 zobacz
2013-10-17 00:00:00 2014-12-25 00:00:00 zobacz
2013-06-25 00:00:00 2013-10-17 00:00:00 zobacz
 -  2013-06-25 00:00:00 zobacz
Newsletter
Otrzymuj informacje o najnowszych
produktach, promocjach i katalogach